Vinterunderhåll av vägar

Trafikledsverket och NTM-centralerna ser till att trafiklederna är framkomliga året om. Riktlinjerna för vinterunderhållet fastställer de principer enligt vilka framkomligheten på landsvägarna försäkras vintertid och vägarna underhålls. Riktlinjerna för vinterunderhållet reviderades under 2018. De nya riktlinjerna ska följas vid entreprenader under åren 2019-23.

Vinterförhållanden

Snöröjning

I vinterväghållningen plogas vanligen snön bort först och sedan vidtas halkbekämpningsåtgärder. De mest trafikerade vägarna plogas först. Målet är att det får finnas högst några centimeter snö på livligt trafikerade vägar samt gång- och cykelvägar. När snöfallet har upphört avlägsnas snön från huvudvägarna inom 2-3 timmar och från gång- och cykelvägarna inom högst fyra timmar. På lågtrafikerade vägar kan det tidvis finnas tio centimeter snö och avsikten är att ploga bort snön inom sex timmar.

Halkbekämpning

Tack vare vädertjänsten är det möjligt att förutspå när vägytan fryser. På livligt trafikerade vägar sker halkbekämpningen med salt och på andra vägar med sand eller genom att den packade snön görs skrovligare. På livligt trafikerade huvudvägar görs halkbekämpningen huvudsakligen på förhand men senast inom 2-3 timmar från det att halkan observerats. På gång- och cykelvägarna säkerställs ett tillräckligt gott skick särskilt för morgontrafiken. På vägar av lägre klass strävar man efter att halkbekämpningen sker inom 6-8 timmar från det att halka observerats, men i de allra svåraste väderförhållandena kan lindrig halka förekomma under en längre tid. 

När entreprenaderna enligt de nya riktlinjerna för vinterunderhållet börjar hösten 2019 kommer halkbekämpningsåtgärderna påbörjas tidigare så att på vägar av lägre klass utförs åtgärderna senast inom 5-7 timmar. På medellivligt trafikerade vägar kommer kvalitetskraven på halkbekämpningen att skärpas.

Läs mer om halkbekämpning

Tjällossning är ett problem på grusvägar på våren och delvis även på hösten

På vägarna förekommer tjälskador både på ytan och i vägstommen. Oftast börjar tjällossningen i slutet av mars, och den är över före midsommaren. Viktbegränsningar införs på vägar med tjälskador i vägstommen vanligtvis i mitten av april. Under varma och regniga höstar förekommer särskilt tjälskador på vägytan och man måste ibland införa viktbegränsningar även under hösten. 

Underhållsklasser

Underhållsklass Ise 

Vägen är huvudsakligen bar. Avsikten är att alltid förebygga halka på förhand, men när vädret förändras kan lindrig halka förekomma. Under långa köldperioder då det inte är möjligt att salta kan vägytan delvis vara isbelagd. Åtgärderna utförs under sådana tider att de medför minsta möjliga störningar i trafiken.

Underhållsklass Is 

Vägen är huvudsakligen bar. Målet är bra väggrepp, men när vädret förändras kan lindrig halka förekomma. I mellersta och norra Finland samt under kalla perioder även i landets södra delar kan det finnas en del längsgående tunna strängar av packad snö på vägarna, vilka dock inte har någon särskild inverkan på körningen. Packad snö kan bilda snö- eller isvallar på vägen. Under långa köldperioder då det inte är möjligt att salta kan vägytan delvis vara isbelagd. Halkbekämpningen sker huvudsakligen med förebyggande åtgärder.

Underhållsklass I 

Vägen är bar största delen av tiden. Målet är bra väggrepp, men när vädret förändras kan lindrig halka förekomma. Det kan finnas låga, smala strängar av packad snö mellan körfälten och körspåren. Under långa köldperioder då det inte är möjligt att salta kan vägytan delvis vara isbelagd. Avsikten är att förhindra problem till följd av halka genom förebyggande halkbekämpning.
Denna underhållsklass kommer i huvudsak att ingå i underhållsklassen Is, varmed underhållsnivån på dessa vägar förbättras redan från början av 2019.

Underhållsklass Ib

Vägen underhålls på en relativt hög nivå men huvudsakligen utan salt. Vägytan är delvis bar beroende på trafikmängden och vädret, det finns ställvis strängar av packad snö på vägen eller vägen kan vara helt täckt av packad snö.

Med undantag av de allra svåraste väderleksförhållandena råder det bra vinterväglag på vägen. Väglaget är inte jämförbart med bar asfalt, men ändå tillräckligt säkert om trafikanterna beaktar de rådande förhållandena. Spåren och ytan med packad snö jämnas så bra som möjligt. Halkbekämpningen sker med salt bara vid höst- och vårhalka samt vid särskilda problemsituationer som äventyrar trafiksäkerheten.

Vinterunderhållsklass TIb 

Under midvintern består vägytan av packad snö. Kvaliteten motsvarar kvaliteten på Ib-vägarna, men spåren i den packade snön kan vara djupare. Dessa medför emellertid inte problem för trafiken på grund av den låga hastighetsbegränsningen.
Denna vinterunderhållsklass kommer att gradvis fasas ut under 201923.

Underhållsklass II 

Vägytan består huvudsakligen av packad snö och det kan finnas spår i den packade snön. Friktionen och jämnheten är tillräckliga på vägen i normala situationer om man kör försiktigt. Korsningsområden, backar och kurvor sandas så att det är tryggt att röra sig i normala situationer.

Vägytan görs skrovlig och vid de allra svåraste väderleksförhållandena sandas vägen helt och hållet. Under svåra väderförhållanden, t.ex. när kölden snabbt avtar eller genast efter snöfall, förutsätts att trafikanterna iakttar särskild försiktighet.

Underhållsklass III 

Vägytan är största delen av tiden täckt av packad snö och ställvis kan det förekomma spår. Kvaliteten är huvudsakligen densamma som på vägar av klass II, men plogningen och halkbekämpningen kan pågå två timmar längre. Vid väderomslag kan väglaget vara problematiskt under flera timmar, och man måste köra mycket försiktigt.

Vinterunderhållsklasser för riks- och stamvägar på kartan t.o.m. 31.12.2018

Kartan fungerar bäst när man öppnar den som en ny flik: Visa större karta.

 

 

Sidan uppdaterad 30.09.2019