Statsunderstöd för verksamhet inom mobilitetsstyrning

Ansökningstiden för statsunderstöd för mobilitetsstyrning 2019 har börjat. Det har reserverats ett anslag på 900 000 euro för understöden i statsbudgeten. Ansökningarna ska lämnas in senast 18.1.2019. Mera detaljerade ansökningsanvisningar finns här nedan.
 
Mobilitetsstyrningen stöds med statsunderstöd för kollektivtrafik i enlighet med statsrådets förordning. Syftet med mobilitetsstyrningen är att påverka människornas val av färdsätt genom kunskapsmässig upplysning, marknadsföring och utvecklande av tjänsterna. Målet för mobilitetsstyrningen är att minska körning ensam med egen bil samt att göra kollektiv-, gång- och cykeltrafiken mer attraktiv. Med hjälp av mobilitetsstyrning uppmuntrar man alltså till hållbara mobilitetsvanor.
 
Understöd kan beviljas kommuner, samkommuner eller andra allmännyttiga sammanslutningar. Dessa kan bestå av till exempel olika nätverk, stiftelser och föreningar som ordnar mobilitetsstyrning. Man hoppas att understödet främjar uppkomsten av bestående verksamhets- och samarbetsformer i regioner och kommuner.
 
Man ansöker om statsunderstöd årligen, och beslutet om understöd fattas av Trafikverket.
 
 
 
Sidan uppdaterad 01.11.2018