Tilläggsfinansieringen av bastrafikledshållningen

Statsminister Sipiläs regering har beslutat överföra 364 miljoner euro från ännu inte namngivna utvecklingsobjekt på trafikleder till bastrafikledshållning och statsbidrag för enskilda vägar 2017–2019. Finansieringen  inriktas på att förbättra landsvägar, järnvägar och enskilda vägar samt till att stöda trafikprojekt inom stadsregioner. Vid beredningen av programmet låg tyngdpunkten på att stöda tillväxten inom stadsregioner, svara mot näringslivets och pendeltrafikens behov samt öka trafiksäkerheten.

Av tilläggsfinansieringen allokeras 163 miljoner euro till landsvägar och 101 miljoner euro till järnvägar.

  • Typiska åtgärder på landsvägarna är olika slags anslutnings- och körfältsregleringar, vägförbättringar, omkörningsfält och långtradarparkeringar.
  • För järnvägarnas del satsar man på att kunna höja axellasten för godståg mellan Tammerfors och Seinäjoki samt mellan Tuomioja och Brahestad. Också kustbanan får tilläggsfinansiering för reparationer. På många banavsnitt och bangårdar förnyas säkerhets- och elanordningar som är tekniskt föråldrade eller i dåligt skick. På flera bangårdar förnyas också spår och växlar. På så sätt säkerställs framkomligheten och punktligheten i järnvägstrafiken. Trafiksäkerheten förbättras genom att man avlägsnar plankorsningar.

Som statsbidrag för enskilda vägar ges årligen 10 miljoner euro i tilläggsfinansiering under 2017–2019, sammanlagt alltså 30 miljoner euro.

Av finansieringen riktas dessutom sammanlagt 70 miljoner euro till Helsingfors, Åbo, Tammerfors och Uleåborgs stadsregioner i enlighet med målen i avtalen om markanvändning, boende och trafik (MBT-avtal). De största objekten är byggandet av Klövskog omfartsväg i Nurmijärvi samt förbättringen av E18 Åbo ringväg inom Åboregionen.

Tilläggsfinansieringen kompletterar regeringens åtgärdsprogram på 600 miljoner euro för att minska reparationsskulden 2016–2018, som publicerades i februari www.liikennevirasto.fi/web/sv/trafiksystemet/program-for-reparationsskulden

KM: Underhållsskulden för trafiknätet minskas utifrån användarnas behov

Tilläggsfinansieringsobjekten på kartan

Ofta ställda frågor om tilläggsfinansieringen av bastrafikledshållningen 2017–2019

Hurdana objekt beviljas tilläggsfinansiering?

Kostnaderna för de enskilda projekten är huvudsakligen 4 - 20 miljoner euro. Antalet objekt är cirka fyrtio, varav 27 på landsvägar och 11 på järnvägar samt två stora MBT-objekt (markanvändning, boende och trafik).

En del av projekten stöder kommunernas utveckling av markanvändningen och i dem ingår en betydande kommunal finansieringsandel.

Typiska åtgärder på landsvägarna är olika slags anslutnings- och körfältsregleringar, grundliga reparationer och förbättringar av vägar,  omkörningsfält och långtradarparkeringar.

För järnvägarnas del satsar man på att kunna höja axellasten för godståg mellan Tammerfors och Seinäjoki samt mellan Tuomioja och Brahestad. Också kustbanan får tilläggsfinansiering för reparationer. På många banavsnitt och bangårdar förnyas säkerhets- och elanordningar som är tekniskt föråldrade eller i dåligt skick. På flera bangårdar förnyas också spår och växlar. På så sätt säkerställs framkomligheten och punktligheten i järnvägstrafiken. Trafiksäkerheten förbättras genom att man avlägsnar plankorsningar.

Hur har objekten valts?

Beredningen av objekt baserar sig på uppgifter från Trafikverket och NTM-centralerna samt på insamlade uppgifter om kundbehov. Behovet av reparationer och förbättringar av trafikleder var mångfalt större än finansieringen som fanns att tillgå.

Kriterierna för val av åtgärder var att stöda tillväxten inom stadsregioner, pendeltrafiken och näringslivets verksamhetsförutsättningar samt att förbättra trafiksäkerheten. Man vill kunna svara på kundbehoven runt om i landet.

Programhelheten har sammanställts vid Trafikverket. För vägobjektens del har expertarbetet utförts vid NTM-centralerna, och för järnvägarnas del vid Trafikverket. När objekten valdes förde man en omfattande dialog med kunderna.

I programmet ingår inga farledsprojekt, eftersom dessa redan fick en betydande finansiering på 12 miljoner euro i åtgärdsprogrammet för att minska reparationsskulden i trafiknätet för 2016–2018.

Vilka effekter uppnås med programmet?

Med tilläggsfinansieringen för bastrafikledshållningen satsar man på att svara mot kundbehoven gällande flera objekt i olika delar av landet, vilket har mera vidsträckta effekter och uppfyller mera aktuella behov. Effekternas omfattning motsvarar i stort sett finansieringen.

Med åtgärderna främjar man kostnadseffektiviteten och driftsäkerheten för näringslivets transporter, pendeltrafikens funktion och trafiksäkerheten. Med dessa åtgärder, som valts utgående från kundbehoven, minskar ofta också reparationsskulden för trafiklederna.

Uppnådda effekter av tilläggsfinansieringen ur kundernas synvinkel:

- kortare res- och transporttider

- lägre trafikant- och transportkostnader

- bättre trafiksäkerhet

- bättre punktlighet i trafiken och förutsägbara restider

- trafiknätets användbarhet upprätthålls 

Sidan uppdaterad 17.06.2016