Vinterunderhåll av bannätet

Förberedelserna inför järnvägarnas vintersäsong kräver intensivt samarbete.

Trafikledsverket förbereder sig inför järnvägarnas vintersäsong genom planmässigt underhåll. Under vintern 2018–2019 vidtas igen de åtgärder och verksamhetsmetoder som under tidigare vintrar har visat sig förbättra järnvägstrafikens punktlighet. Vid snöröjningen beaktas alltid tågens tidtabeller.

Trafikledsverket har varje år förbättrat organiseringen av snöröjning. Entreprenörerna gör upp regionala snöröjningsplaner i samarbete med Trafikledsverket, trafikstyrningen och operatörerna. Målet med snöröjningsplanerna är att trygga en så störningsfri tågtrafik som möjligt. Vid underhållsarbete på plattformarna beaktas passagerartrafikens tidtabeller.

Entreprenörerna är viktiga för ett framgångsrikt vinterunderhåll

Finlands bannät är indelat i tolv underhållsområden, för vilka man i regel har ingått femåriga avtal för basunderhåll, med en tilläggsoption på två år. Just nu pågår upphandling på flera olika underhållsområden. Järnvägarnas vinterunderhåll ingår i dessa avtal. Snöröjningen på plattformar och stationsområden har delats in i tre servicenivåklasser och snöröjningen på spårområdena i två servicenivåklasser på alla underhållsområden. Entreprenören genomför underhållet enligt avtalad servicenivå med självvalda metoder och resurser.

Ett högklassigt förverkligande och tillräcklig övervakning av underhållsavtalen hör till de viktigaste utvecklingsobjekten inom vinterunderhållet. Underhållsavtalens incitamentsystem omfattar avtalsböter och även incitament för att garantera ett säkert och högklassigt underhåll som utförs vid rätt tidpunkt.

Åtgärder för att förbättra järnvägstrafikens punktlighet under den kommande vintern

För att förbättra järnvägstrafikens punktlighet vidtas följande åtgärder under vintern 2018–2019:

  • Snöarbetena planeras i samarbete med trafikstyrningen, Trafikledsverket och underhållsentreprenören. De olika områden har varierande behov av samarbetsmetoder, men till exempel i södra Finland, där trafikmängderna är störst, planeras arbetena alltid för en vecka framåt. Snöröjningsplanerna omfattar meddelanden om snöarbete, avgränsningar av arbetsområdet samt ändringar i tågens avgångs- och ankomstspår.
  • Vi fortsätter med den goda praxisen att reservera en del av bangården för snöarbete både på kvällen och på natten. 
  • Fällningen av träd som växer nära bannätet fortsätter aktivt.
  • Fasta snöborstar som installerats i växlarna förbättrar växlarnas funktion och minskar på snöarbetet. Snöborstar finns redan i drygt hundra växlar om man fortsätter att installera dem.
  • Ifall väderprognoserna utlovar särskilt krävande förhållanden, minskas tågtrafiken på gemensamt beslut av trafikstyrningen, VR och på Nylands underhållsområde även HRT. På så sätt förbättras bannätets störningstolerans och risken för omfattande störningar minskar.
  • Alliansmodellen för underhållsentreprenaden som pågår på underhållsområde 2 (Sydvästkusten) vidareutvecklas och utvidgas till underhållsområde 1 (Nyland) via upphandling (från 2020).
  • Vinterunderhållet effektiveras också genom forskning. Undersökningar av bland annat tryckluftsaggregaten, avfrostningsmetoden och användningen av friktionsgel för att förbättra lokhjulens grepp pågår. Med hjälp av det digitala RAIKU-programmet eftersträvar Trafikledsverket och de olika underhållsaktörerna tillsammans en noggrannare planering av underhållet och en insättning av åtgärder i rätt tid. Målet är att ta i bruk ett gemensamt styrsystem för järnvägens underhålldata, varvid även rapporteringen blir digital, mobil och uppdaterad.
Sidan uppdaterad 21.12.2018