Ring III - 2. skedet

Färdiga projekt

På Ring III har de dagliga trafikstockningarna till följd av de extremt stora trafikmängderna och den allt intensivare markanvändningen blivit ett problem. I ombyggnadsprojektet förbättrades Ring III för att trafiken ska löpa smidigare och trafiksäkerheten öka. Åren 2013-2015 förbättrades avsnittet Flygstationsvägen-Borgåleden.

Ring III - 2. skedet

Bakgrund till projektet

Ring III är en del av den riksomfattande vägen E18, som sammanbinder städerna, hamnarna och flygplatsen i södra Finland, och är därför en viktig led för den nationella och internationella trafiken. Den är bland de livligast trafikerade vägarna i Finland och trafikmängderna på den antas öka med nästan 50 procent fram till 2030.

Ring III är också en betydande stomled för Vanda stad och hela huvudstadsregionen. Under vardagarna uppgår trafikmängderna till cirka 60 000–70 000 bilar. Mer än 10 procent av trafiken är tung trafik: utöver personbils- och kollektivtrafiken används vägen för näringslivets transporter. Godstrafikflödena till Nordsjö hamn löper längs Ring III och den fungerar också som den viktigaste leden för matartrafiken till Helsingfors-Vanda flygplats.

På Ring III har de dagliga trafikstockningarna till följd av de extremt stora trafikmängderna och den allt intensivare markanvändningen blivit ett problem. Problemen uppstod främst i de trafikljusstyrda anslutningarna i Flygstationsvägens planskilda anslutning samt i korsningen mellan Flygstationsvägen och Dickursbyvägen, där trafikstockningar var vanliga. Andra orsaker som försämrade smidigheten i trafiken var de nuvarande korta ramperna till de planskilda anslutningarna och de för korta accelerationsfälten på busshållplatserna. De stora trafikmängderna och de trafikljusstyrda anslutningarna orsakade både trafikstockningar och säkerhetsproblem.

Den ständigt överbelastade Ringvägen belastar också det kringliggande gatu- och vägnätet, eftersom trafikanterna på Ring III tar omvägar för att undvika stockningar och köer. Då trafiken breder ut sig till parallella vägar orsakar detta märkbara olägenheter i fråga om säkerhet, buller och föroreningar i bosättningsområdena och tätorterna.

Förutom att problemen förvärras i takt med den ökande trafikmängden, stör också de allt värre trafikstockningarna utvecklingen i området samt flygplatsens och näringslivets trafik.

 

Förbättringsåtgärderna på Ring III gör att trafikflödet mellan Ring III och de parallella lederna löper utan avbrott.

Projektets mål

I ombyggnadsprojektet förbättrades Ring III för trafiken ska löpa smidigare och trafiksäkerheten öka. Projektet som omfattar tre etapper nådde nu sin andra etapp, som pågick 2013–2015, och innehöll åtgärder för att förbättra avsnittet mellan Flygstationsvägen och Borgåleden. Förbättringsprojektets andra etapp var indelat i två delar: Flygstationsvägens entreprenad och entreprenaden Lahtisleden-Borgåleden.

Förbättringsåtgärderna på Ring III gör att trafikflödet mellan Ring III och de parallella lederna löper utan avbrott, vilket ökar smidigheten och säkerheten i trafiken. Under rusningstid kan medelhastigheten stiga med uppskattningsvis 20 km/h.

Förbättringarna förkortar också restiden för vägtransporterna och gör trafiken mer förutsägbar. Trafikledningssystemet som ska inrättas mellan Ring III och Borgå förbättrar också förutsägbarheten i trafiken. Då trafiken löper smidigare, minskar bullerolägenheterna och vägens säkerhetsnivå stiger.

Genom att få trafiken att löpa smidigare, lösa upp trafikstockningar vid rusningstid samt genom att förbättra körförhållandena för den tunga trafiken kan utsläppsolägenheterna minskas.

Ring III är en stomled för kollektivtrafiken i Vanda och genom att inrätta nya hållplatser och längre accelerationsfiler längs vägen, förbättrades samtidigt förutsättningarna för kollektivtrafik inom hela projektet. Också gång- och cykelvägarna kompletterades och blev säkrare.

Hur projektet framskrider

Konstruktionsplanen för entreprenaden i området vid Flygstationsvägen blev klar på våren 2013 och konstruktionsplanerna över entreprenaden Lahtisleden–Borgåleden på hösten 2013. Konstruktionsplanen för trafikledningen däremot blev klar redan hösten 2012.

Byggandet inom entreprenaden vid Flygstationsvägen påbörjades i augusti 2013 och på Lahtisleden–Borgåleden i januari 2014.

Arbetet blev helt och hållet klart 2015.

$curSection.bigImageAltText.data

Kostnaderna för projektet

Förbättringen av Ring III var ett samprojekt mellan Trafikverket och Vanda stad.

Kostnadsberäkningen för projektet var 150 miljoner euro, men de verkliga kostnader bara 110 miljoner euro varav statens Vanda stads andel 29 miljoner euro. Vanda lånade 40 miljoner euro till staten, som betalas tillbaka 2016 och 2017.

Projektets nyttokostnadskvot är 2,5. Inbesparingarna är klart större än investeringen och projektet är därmed penningmässigt lönsamt.

Sidan uppdaterad 17.02.2016