Lv 148 förbättring i Kervo

Färdiga projekt

I  projektet  förbättras landsväg 148 som leder från Tusby via Kervo till Sibbo genom att  det byggs till körfält på landsvägen i Kervo samt på anslutningarna till den. I Alikeravanties anslutning byggs underfarter för gång- och cykeltrafik. När Kervovägen förbättras minskar trafikstockningarna och dessutom förbättras säkerheten för gång- och cykeltrafiken och förutsättningarna för att utveckla näringslivet och markanvändningen. Projektet samfinansieras av Trafikverket, Kervo stad och Sibbo kommun.

Lv 148 förbättring i Kervo

Projektets mål

Målet med projektet  är att få bort trafikstockningarna på den hårt belastade landsvägen och anslutningarna till den med hjälp av tilläggskörfält. Underfarterna, som byggs i Alikeravanties anslutning, förbättrar å sin sida säkerheten för gång- och cykeltrafiken som kommer att gå planskilt med fordonstrafiken. I projektet byggs också bullerskydd och dessutom förnyas belysningen och trafikljusen i alla anslutningar på sträckan.

Projektet förbättrar förutsättningarna för att utveckla näringslivet och markanvändningen, eftersom fungerande förbindelser stöder de behov som planläggningen och markanvändningen har. I framtiden kommer till exempel Kervos och Sibbos logistikcentraler att placeras på området och den tunga trafiken till dem underlättas. De bullerskydd som ingår i projektet minskar bullerolägenheterna i närheten av vägsträckan.

Byggnadsarbetena i projektet påbörjades i juni 2015 och förväntas vara färdiga hösten 2016.

$curSection.bigImageAltText.data

Kostnaderna för projektet

Kostnadsberäkningen för projektet är 18,5 miljoner euro. Projektet finansieras gemensamt av Trafikverket, Kervo stad och Sibbo kommun medan Trafikverket står som byggherre och ansvarar för upphandlingen.
Sidan uppdaterad 22.10.2015