Bullerskärmar vid Veikkola

Pågående projekt

Bullerbekämpningen vid byn Veikkola, som ligger invid Rv 1, förbättras med nya bullerskärmar inom ramen för Trafikledsverkets och Kyrkslätts kommuns gemensamma projekt.

Kontaktuppgifter

Trafikledsverket

projektchef

Jarmo Nirhamo

  • 029 534 3596
  • jarmo.nirhamo@vayla.fi

GRK Infra

Arbetsplatsingenjör

Timo Laitinen

  • 050 434 2978
  • timo.laitinen@grk.fi

Sitowise

informatör

Annika Myrsky

  • 044 427 9055
  • annika.myrsky@sitowise.com

Bullerskärmar vid Veikkola

Bullerbekämpningen vid byn Veikkola, som ligger invid Rv 1, förbättras med nya bullerskärmar inom ramen för Trafikledsverkets och Kyrkslätts kommuns gemensamma projekt. Dessutom grundrepareras två broar på vägsträckan.

Kartbilden över projektområdet visar de bullerskärmar, bullervallar och bullerplank som ska byggas samt de broar som ska grundrepareras.

Bild 1. Karta över området

Bakgrundsinformation

Riksväg 1 är livligt trafikerad. År 2018 var den beräknade trafikmängden på vägen 38 200 fordon per dygn, varav cirka 7 procent var tung trafik. Enligt prognoserna kommer trafiken att 1,6-faldigas före år 2040.

Projektets innehåll

Inom ramen för projektet byggs ny bullerskärmning på motorvägens södra sida på en 2,5 kilometer lång vägsträcka vid byn Veikkola. På den norra sidan byggs ett bullerplank. Bullerskärmarnas material är ljudabsorberande, så de reflekterar inte ljud till den andra sidan av vägen.

Utöver byggandet av bullerskärmarna grundreparerar Trafikledsverket två broar på vägsträckan (U-1083 och U-1084, angivna på bild 1).

Byggandet orsakar tillfälliga störningar i trafiken, men strävan är att minimera olägenheterna genom undantagsarrangemang och tidsplanering av arbetena. Bullerskärmara försämrar ställvis utsikten från motorvägen mot naturen.

Målsättningar

Bullerskärmarna förbättrar avsevärt bullersituationen i området, särskilt på den södra sidan av vägen. En bullermodell för området presenteras närmare på ett möte för allmänheten våren 2020. Inom ramen för projektet byggs dessutom ett viltstängsel, som förbättrar trafiksäkerheten.

Tidtabell

Byggnadsplaneringen rörande bullerskärmarna slutfördes i maj 2019. I juni konkurrensutsattes entreprenaden och byggandet inleds våren 2020. Entreprenaden färdigställs hösten 2020.

Kostnader

Kostnadsförslaget för byggandet av bullerskärmarna är 6,5 miljoner euro. Trafikledsverket och Kyrkslätts kommun delar på kostnaderna. Kostnadsförslaget för broreparationerna, som utförs av Trafikledsverket, är 0,7 miljoner euro.

Sidan uppdaterad 19.08.2020