Tillbaka

Den gula spärrlinjen kommer att gå till historien under de närmaste åren

Den gula spärrlinjen kommer att gå till historien under de närmaste åren

Publicerad 24.04.2020

Den nya vägtrafiklagen, som träder i kraft den första juni, påverkar också vägmarkeringarna. De mest synliga ändringarna gäller ändringen av färgen på spärrlinjerna och spärrområdena. Även markeringen av fortsättning på cykelbana och regeln för väjningsplikt ändras.

I och med den nya vägtrafiklagen kommer de nuvarande gula spärrlinjerna, varningslinjerna och spärrområdena att ändras till vita inom tre år efter att lagen trätt i kraft. I och med detta kommer Finland att övergå till motsvarande praxis som nästan alla andra europeiska länder.

"Vägtrafikanterna måste vara uppmärksamma, eftersom det särskilt under övergångsperioden förekommer både vita och gula linjer på vägarna", berättar Ossi Saarinen, sakkunnig inom vägunderhåll vid Trafikledsverket.

När färgändringen genomförs är det väsentligt att utnyttja den treåriga övergångstiden så att ändringen medför så få extra kostnader som möjligt. Därför genomförs till exempel inga omfattande åtgärder för att avlägsna gamla markeringar, utan markeringarna kommer att iståndsättas så att vita markeringar görs ovanpå de gula.

"Dessutom har vi förutsett att den nya vägtrafiklagen träder i kraft redan från och med i fjol. Vägmarkeringarna för nya beläggningsobjekt har genomförts så att gula markeringar har gjorts ovanpå de vita spärrlinjerna och -områdena. När de gula markeringen nöts kommer den vita färgen småningom fram", säger Saarinen.

Även om övergångsperioden sträcker sig fram till sommaren 2023, är målet för markeringsentreprenaderna för landsvägarna att huvudsakligen ändra alla spärrlinjer och -områden till vita senast under sommaren 2022.

Spärrlinjens färg ändras, men inte betydelsen

Fordon får inte överskrida eller köra på en spärrlinje som är avsedd för dess körriktning. Denna betydelse av spärrlinjen kvarstår även om färgen ändras till vit.

Förutom att den gula spärrlinjen försvinner möjliggör den nya vägtrafiklagen också att den enskilda mittlinjen kan ersättas med två parallella mittlinjer. Dessa s.k. breda mittmarkeringar har testats med goda resultat på olika håll i Finland.

"Mitträcken kan inte installeras i så stor utsträckning som de skulle behövas för att förhindra mötesolyckor, men med breda mittmärkningar får man mötande fordon något längre bort från varandra. Detta förbättrar säkerheten något ", konstaterar Tuomas Österman, trafikreglering expert vid Trafikledsverket.

Även om de gula spärrlinjerna och -områdena helt försvinner kan gul färg fortfarande förekomma i trafiken. Med ett gult korsningsrutnät kan man till exempel ange att ett fordon inte får stannas på markeringen. Dessutom kan man med en gul markering om begränsning av stannande framhäva ett med vägmärke angett förbud mot att stanna.

Markering av fortsättning på cykelbana för ökad säkerhet och smidighet

I och med den nya vägtrafiklagen markeras fortsättningen på en cykelbana endast om trafiken på körbanan har väjningsplikt. På så sätt är det lättare för cyklister att upptäcka om de är väjningspliktiga eller inte då de korsar vägen. I trafikljusstyrda anslutningar kommer fortsättningen på cykelbanan att markeras enligt samma princip så att väjningsreglerna är klara när belysningen inte är i funktion.

"När trafikljusen är i funktion ska man naturligtvis följa dem, eftersom trafikljusen går före vägmärken och vägmarkeringar", påminner Österman.

Enligt den nuvarande vägtrafiklagen har fortsättning på cykelbana markerats på platser där cyklister har anvisats plats för korsning av vägen. Cyklisterna måste dock ha iakttagit särskild försiktighet, eftersom de måste väja för annan trafik från både höger och vänster på körbanan. Den nya lagen antas förtydliga i synnerhet väjningsplikten. Detta kommer dock inte att undanröja att alla som rör sig på vägarna även i fortsättningen borde iaktta särskild försiktighet och noggrannhet.

Vägmarkeringen fortsättning på cykelbana ska i enlighet med den nya lagen göras inom en övergångsperiod på två år. Detta leder i praktiken för det mesta till att de nuvarande fortsättningarna på cykelbanor ändras till skyddsvägar. Ändringarna kan till största delen slutföras i landsvägsnätet i hela Finland under arbetsperioden 2021, så fram till dess kommer markeringarna på vägarna på olika håll i landet att variera enligt den nya och gamla vägtrafiklagen.

Även andra små ändringar i vägmarkeringarna

I och med den nya vägtrafiklagen kommer även andra nya markeringar att göras i vägnätet under de kommande åren. Nya typer av körfältspilar införs för cirkulationsplatser med flera körfält. Med korsningsrutnät anges förbud att stanna fordon på markeringen för att undvika trafikstockning i korsningsområdet. Även parkeringsrutor som är reserverade för laddning av eldrivna fordon får en egen markering.

Dessutom kommer vissa mindre markeringar som redan nu används att ändras i fortsättningen. Till exempel anges gående- och cyklistmarkeringar med samma symboler på marken som på de nya vägmärkena. Även hastighetsbegränsnings- och vägnummermarkeringarna kommer att förses med ramar.

Du kan bekanta dig med de nya vägmärkena på Trafikledsverkets webbplats: https://vayla.fi/web/sv/vagnatet/vagmarken/vagmarken2020

Allmän information om den nya vägtrafiklagen: https://www.traficom.fi/sv/transport/vagtrafik/vagtrafiklagen2020

Mer information

Ossi Saarinen, sakkunnig inom vägunderhåll,
Trafikledsverket,
tfn 029 534 3297
fornamn.efternamn@vayla.fi

Tuomas Österman, Expert, trafikreglering
Trafikledsverket,
tfn 029 534 3630

Trafikledsverket ansvarar för att utveckla och underhålla det statliga vägnätet, järnvägarna och farlederna. Till våra uppgifter hör också att upprätthålla servicenivån i trafiken samt deltar i samordningen av trafik och markanvändning. Därigenom främjar vi vårt samhälles välmående och näringslivets konkurrenskraft.


Sidan uppdaterad 19.10.2015